CROCHETS DE SELLETTEcrochet de sellette N° 1
tailles:
crochet de sellette N° 2
tailles: pas = 10/150
crochet de sellette N° 5
tailles: pas = 8/125
crochet de sellette à boule
tailles: pas = 10/150
crochet de sellette à anneau
tailles: pas = 10/150
crochet trotteur
tailles: pas = 8/125